ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
61 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,298
62 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,747
63 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 1,715
64 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,827
65 สังคมศึกษา (สค21001) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 2,920
66 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,007
67 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 1,013
68 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 1,050
69 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 2,907
70 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 3,297
71 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,670
72 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,091
73 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,009
74 ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551 5,511
75 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,907
76 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 1,966

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก