ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
21 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น 2544 728
22 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 729
23 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,500
24 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,146
25 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,978
26 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,073
27 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,221
28 วัสดุศาสตร์ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พว 32024 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2561) 23
29 วัสดุศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษา พว12011 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551(ปรับปรุง2561) 145
30 วัสดุศาตร์ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พว22003 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2561) 20
31 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค32035 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2561) 93
32 ลูกเสือ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค22021 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2561) 88
33 ลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551(ปรับปรุง2561) 84
34 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,051
35 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 684
36 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 668
37 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,337
38 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,084
39 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,310
40 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,951

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก