ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
301 งานศึกษาวิจัย: สมองของผู้ที่เป็นออทิสติกบางคนมีการเชื่อมต่อแตกต่างกัน บทความออทิสติก 764
302 การสะกดคำ 18/09/2009 บทความหน้าต่าง LD 766
303 แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 2 (02/02/2011) บทความหน้าต่าง LD 767
304 การช่วยเหลือเด็กแอลดีที่บกพร่องทางด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพ 17/02/2010 บทความหน้าต่าง LD 769
305 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 3 บทความหน้าต่าง LD 771
306 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้ บทความหน้าต่าง LD 776
307 สหภาพพม่า (UNION OF MYANMMAR) ประชาคมอาเซียน 778
308 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 9 บทความหน้าต่าง LD 789
309 ห้องเรียนอัจฉริยะราคาถูก เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 789
310 การหาสาเหตุของโรคออทิสซึ่มและโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบต่อต้านสังคมภายในสมอง บทความออทิสติก 791
311 ถาม-ตอบ Temple Grandin เรื่องสมองคนออทิสติก บทความออทิสติก 792
312 กุญแจสู่การมี IQ สูงคืออะไร? ไม่ว่อกแว่ก บทความออทิสติก 795
313 3G และเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 796
314 การให้ความช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเขียน : การชดเชยในห้องเรียน 14/07/2009 บทความหน้าต่าง LD 798
315 ทำให้เกิดผล: กลยุทธ์ที่จดจำง่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ตอนที่ 1 บทความหน้าต่าง LD 799
316 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 803
317 RTI และการอ่าน: การตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือโดยสรุป บทความหน้าต่าง LD 804
318 Toyota Ecoful Town ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 805
319 สมองที่มีรูปลักษณ์แตกต่างเป็นพิเศษสามารถบอกถึงโรคออทิสซึ่มในเด็กเล็กได้ล่วงหน้า บทความออทิสติก 808
320 บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM) ประชาคมอาเซียน 815

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก