ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน”

บทสัมภาษณ์ : คุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หมายถึง การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือการเสริมสร้างความสามารถของคนพิการให้มีสมรรถภาพดีขึ้น โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย์ การศึกษา สังคม และการฝึกอาชีพ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนทั่วไป

           เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ และสนับสนุนให้ผู้พิการได้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อลดภาระต่อการดูแลช่วยเหลือของครอบครัวและสังคม  เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้คนพิการ อาสาสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพและมีการบริหารจัดการเพื่อเข้าถึงการรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยบริการและกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ปัจจัยหลักคือ การสร้างความตระหนักในปัญหาความพิการและตระหนักในการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน การประสานทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการ การพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะด้านให้แก่สมาชิกในชุมชน การให้คนพิการและครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการทำโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน ตั้งแต่การวางแผน การอำนวยการ การประเมินผล การปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาตามแนวคิดที่เป็นหลักการบริหาร การพัฒนาที่ยั่งยืน

          คุณค่าของงานคือ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน การจัดการทรัพยากรที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการปรับทัศนคติในทางบวกแก่คนในชุมชนและตัวคนพิการเอง การสนับสนุนโอกาสและสิทธิของคนพิการ การสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพทุกส่วนตามศักยภาพที่มีอยู่ของคนพิการ การสนับสนุนให้คนพิการอยู่ร่วมกับชุมชนในฐานะสมาชิกที่เสมอภาคในชุมชน มีความสุขและความอบอุ่น

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก