ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ”

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการทำงานแบบไม่ใช่สถานสงเคราะห์ เน้นเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ หรือ เด็กซีพี เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจัดอยู่ในกลุ่มประเภทพิการทางร่างกาย ไม่สามารถ ลุก นั่ง ยืน เดินได้เหมือนเด็กทั่วๆไป รูปแบบการช่วยเหลือเน้นเรื่องการฟื้นฟูโดยครอบครัว โดยที่มูลนิธิจะให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆที่อาจจะมากกว่าโรงพยาบาล เช่น ถ้าโรงพยาบาลก็จะมีในเรื่องของกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัด ของมูลนิธิจะมีในเรื่องของ นวดไทยกับเด็กพิการ การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น การจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆซึ่งผู้ปกครองสามารถทำเองได้ที่บ้าน
รูปแบบของการฟื้นฟูเป็นแนวคิดของนายแพทย์ประพจน์  เภตรากาศ ว่าจะทำอย่างไรดีที่จะให้มีรูปแบบการฟื้นฟูที่เป็นรูปแบบใหม่ๆ นอกเหนือจากทางร่างกายทั่วไปที่ทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด นวดไทยโดโซโฮ เป็นต้น ก็เลยคิดว่าธรรมชาติซึ่งอยู่รอบตัวเราสามารถฟื้นฟูเราได้ สวนบำบัดเป็นการทำด้วยตนเองโดยเด็กพิการสามารถทำได้ อย่างเราก็เป็นทั้งเด็กพิการและครอบครัวทำร่วมกัน สามารถปลูกต้นไม้ สัมผัสดิน จับอุปกรณ์ต่างๆอาจจะมีการปรับเพื่อให้เด็กพิการหยิบใช้ได้ด้วยตนเอง เมื่อปลูกแล้วก็สามารถเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ มีดอก มีใบ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาที่มูลนิธิแล้ว
สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ เน้นให้เด็กได้ฟื้นฟูทางด้านร่างกาย เด็กได้เคลื่อนไหว เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ และได้เรียนรู้ฟื้นฟูทางด้านจิตใจและอารมณ์ มีความสุขได้อยู่กับธรรมชาติ เด็กเหล่านี้เมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติ สภาพร่างกายก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติ มือไม้ขยับได้โดยธรรมชาติ
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ จัดทำและพัฒนามาตรฐานงานด้านคนพิการทั้งตามที่กฎหมายกำหนดและที่สมควรกำหนด หรือจัดทำ เพื่อให้มีการดำเนินงานหรือจัดบริการอย่างได้มาตรฐานสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคนพิการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ

รวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz บทสัมภาษณ์ : ดำรงไชย ภู่สุวรรณ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก