ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

       สรุปรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 
     การศึกษาของคนพิการ
          คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 596,581 คน (ร้อยละ 32.99 ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) แบ่งเป็น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จำนวน 1,909 คน (ร้อยละ 0.32 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) เป็นผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 270,318 คน (ร้อยละ 45.31 ของคนพิการที่ ไม่ได้รับการศึกษา) และเป็นคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน 324,354 คน (ร้อยละ 54.37 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)   

 

  คนพิการที่ได้รับการศึกษา จำนวน 1,211,943 คน มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน 1,002,773 คน (ร้อยละ 55.45) รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 137,134 คน (ร้อยละ 7.58) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จำนวน 25,677 คน (ร้อยละ 1.42) ระดับปริญญาตรี จำนวน 16,978 คน (ร้อยละ 0.94) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2,494 คน (ร้อยละ 0.14) คนพิการได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญาน้อยที่สุด จำนวน 1,026 คน (ร้อยละ 0.06) และเป็นคนพิการได้รับการศึกษานอกระบบ จำนวน 25,861 คน (ร้อยละ 1.42) 
 
 
 

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก