ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“งานวันคนพิการสากล ปี 2558”

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคนพิการสากล ประจำปี 2558” ภายใต้แนวคิด “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลัง เพื่อคนทั้งมวล” เพื่อให้คนพิการได้แสดงถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรี และความสามารถ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเต็มที่ ให้สังคมได้รับรู้ อีกทั้งมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ พร้อมทั้งให้การยอมรับและให้โอกาสที่เท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 166 รางวัล โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 2,000 คน

     พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน คนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่อง คนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาส ได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และสำหรับในปี 2558 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักของวันคนพิการสากล คือ “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล” (Inclusion matters : access and empowerment for people of all abilities) โดยมีจุดมุ่งเน้นสำคัญ 3 ประการ คือ 1) การจัดชุมชนเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 2) การปรับปรุงระบบข้อมูลและสถิติด้านคนพิการ และ 3) การเสริมพลังคนพิการให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการพัฒนา

สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลฯ ในวันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 166 รางวัล การเสวนาเรื่อง “สังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากฝีมือคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความสามารถของศิลปินจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) และวงอรุณจันทรา (เด็กออทิสติก) ร่วมกับศิลปินและดารารับเชิญมากมาย และในโอกาสนี้ ตนขอแสดงความยินดีกับหน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ รวมถึงคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2558 และขอให้ทุกท่านได้ดำรงความเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้สังคมได้ตระหนัก ถึงศักดิ์ศรีและศักยภาพของคนพิการต่อไป ตนขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz บทสัมภาษณ์ : คุณวิจิตา รชตะนันทิกุล ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก