ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
201 คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมอาเซียน 566
202 "กระทรวงวิทย์ " พัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ ใช้กับผู้พิการทางสายตา ลดค่าใช้จ่ายและการนำเข้าจากต่างประเทศ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 567
203 การศึกษาวิจัยเรื่อง: ความหวังใหม่เรื่องการสแกนสมองสำหรับโรคออทิสซึ่ม บทความออทิสติก 567
204 มาเลเซีย (MALAYSIA) ประชาคมอาเซียน 567
205 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 5 ประชาคมอาเซียน 569
206 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 8 บทความหน้าต่าง LD 571
207 การตรวจวิเคราะห์ทักษะทางสังคม: กลยุทธ์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสังคม 12/11/2009 บทความหน้าต่าง LD 573
208 ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ บทความหน้าต่าง LD 573
209 7แอปพลิเคชันช่วยเหลือคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 578
210 ทำอย่างไร เมื่อเด็กๆ ไม่อยากอ่านหนังสือ 08/09/2009 บทความหน้าต่าง LD 580
211 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 1 (22/04/2011) บทความหน้าต่าง LD 580
212 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) ประชาคมอาเซียน 581
213 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 2 บทความหน้าต่าง LD 583
214 จัดการศึกษาให้ลูกของคุณอย่างฉลาดและสร้างสรรค์ 07/08/2009 บทความหน้าต่าง LD 584
215 เก้าอี้ทำฟันพลังงานลม สิ่งประดิษฐ์ “ไทยทำ-ไทยใช้” เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 586
216 รู้สีสันภาพศิลป์ผ่านเสียงวิจัยเพื่อผู้พิการทางสายตา เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 587
217 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความหน้าต่าง LD 587
218 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) ประชาคมอาเซียน 588
219 ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) ประชาคมอาเซียน 589
220 นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา 10/05/2010 บทความหน้าต่าง LD 589

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก