ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
401 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 150
402 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 302
403 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 363
404 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 276
405 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 437
406 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 755
407 “เล่นเส้น” อุปกรณ์วาดเขียนสำหรับผู้พิการทางสายตา บทความ 19 สิงหาคม 2013 1,146
408 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 110
409 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 118
410 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 84
411 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 348
412 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” บทความ 16 พฤษภาคม 2018 225
413 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 366
414 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 357
415 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 371
416 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” บทความ 18 สิงหาคม 2017 300
417 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 459
418 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 บทความ 25 มิถุนายน 2019 128
419 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 342
420 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 343

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก