ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การตั้งศูนย์บริการคนพิการ”

        โดยระเบียบฯ ได้กำหนดประเภทศูนย์บริการคนพิการไว้ 2 ประเภทดังต่อไปนี้ 1.ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดที่จัดตั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคนทั่วไป และดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด 2.ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6 (10) ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่ หรือ ตามประเภทความพิการ หรือ ใช้บริการแก่คนพิการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

         ซึ่งการจัดตั้งศูนย์คนพิการทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานภาครัฐ ให้ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กร เป็นผู้ยื่นคำขอจัดตั้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ส่วนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์กรด้านคนพิการ หรือ องค์กรอื่นใด ที่ให้บริการแก่คนพิการ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6 (10) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการ โดยให้ผู้มีอำนาจทำการแทน ยื่นคำขอจัดตั้งเพื่อพิจาณาอนุญาต โดยสามารถยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ถ้าต่างจังหวัด ให้ยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
         
          โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปอำนาจหน้าที่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้ง การให้คำปรึกษา หรือ ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ , เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ หรือ ขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ , ให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการ , ให้บริการความช่วยเหลือคนพิการ หรือ ผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือ ได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล , ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ , ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ หรือ สำนักงาน หรืศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดมอบหมาย
 
รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz บทสัมภาษณ์ : คุณไวยวัช ณ เชียงใหม่ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก