ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
301 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 376
302 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 400
303 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 397
304 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 383
305 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 490
306 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 343
307 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 374
308 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 369
309 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 365
310 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 388
311 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 381
312 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 384
313 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 354
314 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 429
315 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 426
316 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 313
317 สำเร็จ! นักศึกษาจีนประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ” เล็งติดตั้งตามสถานที่สาธารณะช่วยคนเป็นใบ้หูหนวก บทความ 2 มีนาคม 2017 644
318 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 401
319 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 357
320 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” บทความ 15 มีนาคม 2017 404

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก