ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
301 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 286
302 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 305
303 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 291
304 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 302
305 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 290
306 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 254
307 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 288
308 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 279
309 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 280
310 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 305
311 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 293
312 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 281
313 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 271
314 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 261
315 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 306
316 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 233
317 สำเร็จ! นักศึกษาจีนประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ” เล็งติดตั้งตามสถานที่สาธารณะช่วยคนเป็นใบ้หูหนวก บทความ 2 มีนาคม 2017 503
318 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 299
319 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 269
320 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” บทความ 15 มีนาคม 2017 287

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก