ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การจ้างงานคนพิการทางจิต”

บทสัมภาษณ์ : คุณนุจรี สว่างวรรณ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

     รัฐบาลได้มีการจัดสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือคนพิการทุกประเภทความพิการอย่างเท่าเทียมกัน แต่อาจจะไม่ค่อยรู้กัน จึงต้องอาศัยองค์กรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ เพราะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีกองทุนสนับสนุนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสมาคม มูลนิธิ ชมรม ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้บกพร่องทางจิตจะต้องลงไปดูว่า พวกเขาได้รับความช่วยเหลือทั่วถึงหรือไม่ พวกเขารับทราบหรือยังว่าจะได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้อย่างไรบ้าง ไปสำรวจมาและรวบรวมมาที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ก็จะมีกรรมการ หรืออนุกรรมการคอยให้ความช่วยเหลือถ้ายังไม่มีสวัสดิการก็จัดหาสวัสดิการที่ควรได้รับไว้ให้พวกเขา  หรือยังมีจุดใดบ้างที่ยังทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธินั้นๆ 

     กระทรวง พม. มีคณะกรรมการชุดใหญ่ คือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธาน และมีหัวหน้าส่วนต่างๆ ระดับกระทรวงอธิบดี ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เพื่อนำปัญหานั้นเข้าสู่การพิจารณาให้เป็นกฎหมาย เมื่อมีมติเพื่อช่วยเหลือคนพิการออกมาแล้วต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็ผู้อนุมัติ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างทันท่วงที ระยะเวลาที่ พก. ตั้งมา 4 ปี ได้มีการออกกฎหมายมากกว่า 50 ฉบับ ซึ่งกว่าจะผ่านกฎหมายแต่ละฉบับไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

 

     สำหรับปัญหาของผู้ป่วยทางจิตหรือผู้บกพร่องทางจิตที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ ก็อยากให้ทางสมาคมฯ ช่วย หากพบว่าผู้ป่วยยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ต้องให้รีบไปทำบัตรผู้พิการ เพื่อที่จะไปขอรับสิทธิเบื้องต้นก่อนคือเบี้ยความพิการ เดือนละ 500 บาท ตลอดชีพ ซึ่งพอที่จะช่วยเหลือในการยังชีพได้บ้าง ตามที่ทางรัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุนและยังได้มีการผลักดัน ให้ได้รับเดือนละ 1,000 บาท ต้องรอการอนุมัติจากนายกฯ เสียก่อน จึงจะปรับจากเดือนละ 500 บาท เป็น 1,000 บาท ในการจดทะเบียนคนพิการมีมากถึง 1.1 ล้านคน และรับเบี้ยความพิการประมาณ 1 ล้านคน การจดทะเบียนนั้นเพื่อให้ทราบถึงจำนวนของคนพิการว่ามีมากน้อยเพียงใด จะได้มีข้อมูลในการทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือคนพิการให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

 

     ฝากไปถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป อยากให้เห็นความสำคัญของคนพิการ เพราะคนพิการก็คือส่วนหนี่งของสังคมที่มีความสำคัญ แทนที่จะคิดว่าพวกเขาเป็นภาระของสังคม หากพวกเขาได้รับการพัฒนาการช่วยเหลือ พวกเขาจะมาเป็นพลังให้กับสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ที่พวกเขาจะช่วยได้ จึงอยากให้ทุกคนมองคนพิการว่าเป็นคุณค่า ในขณะนี้ก็มีการรณรงค์ให้มีการจ้างงานคนพิการ ในอัตราร้อยละ 1 ในภาคเอกชน และภาครัฐเองก็ต้องจ้างด้วย โดยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้คนพิการสามารถทำงานได้ ไม่ต้องเป็นภาระของสังคม ให้มองคนพิการเหมือนคนทั่วไป ควรได้รับสิทธิอันพึงมีและมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับผู้อื่น

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก