ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19”

บทสัมภาษณ์ : พิมพ์พร, ธรรมนิจ, ธีรพงษ์ ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย คนพิการ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในทุกรูปแบบ รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และผู้นำองค์กรคนพิการทุกประเภท ในลักษณะ "ประชารัฐ" ทำให้สามารถผลักดันนโยบายด้านคนพิการระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ ได้แก่ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างกลไกเพื่อการคุ้มครองสิทธิคนพิการ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ อาทิ การเสนอนโยบายปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ จากเดิม 500 บาท เป็น 800 บาท และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลสำหรับคนพิการ จาก 40,000 บาท เป็น 60,000 บาท และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบาย

 

       วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ถึงบทบาทของศูนย์บริการคนพิการที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด สู่การทำสิทธิให้เป็นจริงแก่ผู้นำคนตาบอดและผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ภายใต้บทบาทของศูนย์บริการคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในส่วนของคนตาบอด สู่การเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559 และเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มทักษาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

 

       มีการเปิดตัว “หมึกพิมพ์ลายนูน” (Touchable Ink) ซึ่งภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน ประเทศไทย คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยพัฒนาหมึกพิมพ์ธรรมดาให้มีคุณสมบัติพองตัวได้เมื่อถูกความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม และมีความนูนเพียงพอต่อการสัมผัส เพื่อใช้พิมพ์อักษรเบรลล์บนกระดาษธรรมดา ทดแทนการพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ที่มีราคาสูง ซึ่งขณะนี้ได้นำร่องทดสอบบริการการพิมพ์แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นที่แรก

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก