ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ”

บทสัมภาษณ์ : คุณสุชญา เฑียรแสงทอง ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

      ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 2383 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2544 มีเป้าหมายให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เต็มตามศักยภาพของเด็กและผู้ปกครอง และได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำความเข้าใจในความพิการของลูก ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน โดยการดำเนินงานภายใต้ชื่อกลุ่ม "ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว" ปัจจุบัน ได้เปิดดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 9 ศูนย์ ใน 9 พื้นที่

      วัตถุประสงค์ของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ เสริมสร้างกำลังใจ และความเข้มแข็งของครอบครัวเด็กพิการ เสริมสร้าง ทักษะผู้ปกครอง และครอบครัวในการเลี้ยงดูฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้ ด้วยตนเอง ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาเด็กพิการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและการเรียนรู้ คิด ค้น พัฒนารูปแบบสวัสดิการครอบครัว เพื่อการพึ่งตนเองของครอบครัวเด็กพิการ สร้างเสริม พัฒนารูปแบบเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ และเชื่อมโยงภาคีอื่นๆ

     เป้าหมาย เพื่อครอบครัวเด็กพิการมีความสุข พึ่งตัวเองได้ มีสุขภาวะที่ดี สังคมให้การยอมรับมีระบบบริการ ที่เหมาะสมรองรับและได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมายโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม สมาชิกในครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย และสมาชิกภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ของมูลนิธิฯ มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายโครงการ (ผู้ปกครองเด็กพิการ) มีความมั่นใจมากขึ้นในการพาเด็กๆ ออกสู่สังคมภายนอก และสังคมมีโอกาสได้รับรู้และเรียนรู้เด็กพิการและครอบครัว เกิดแกนนำในการดำเนินการกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ, มีการทำงานอย่างมีระบบ และมีการประสานงานที่ดีระหว่างสมาชิกศูนย์การเรียนรู้กับแหล่งความรู้ต่างๆ

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก