ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙”

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

     สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา เรื่อง “ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด : ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริง และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” ที่จังหวัดภูเก็ต

ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด : ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริง และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนคนตาบอดเข้าร่วม

     การจัดสัมมนา เรื่อง “ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด : ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริง และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ถึงบทบาทของศูนย์บริการคนพิการที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด สู่การทำสิทธิให้เป็นจริงแก่ผู้นำคนตาบอดและผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ภายใต้บทบาทของศูนย์บริการคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในส่วนของคนตาบอด สู่การเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559 และเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มทักษะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

      สำหรับกิจกรรมของสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ อาทิ ดนตรี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี เป็นต้น การประชุม ACBF : ASEAN Community Blind Forum ครั้งที่ 3 ซึ่งมีตัวแทนคนตาบอดจากกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลาว เมียนมา เวียดนาม บรูไน สิงคโปร์ และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในสังคม การจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศ การแข่งขันหมากฮอส และการประกวดตนตรีโฟล์คซอง

     นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว “หมึกพิมพ์ลายนูน” (Touchable Ink) ซึ่งภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน ประเทศไทย คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยพัฒนาหมึกพิมพ์ธรรมดาให้มีคุณสมบัติพองตัวได้เมื่อถูกความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม และมีความนูนเพียงพอต่อการสัมผัส เพื่อใช้พิมพ์อักษรเบรลล์บนกระดาษธรรมดา ทดแทนการพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ที่มีราคาสูง ซึ่งขณะนี้ได้นำร่องทดสอบบริการการพิมพ์แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นที่แรก

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก