ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์”

บทสัมภาษณ์ : คุณนิธิวดี พฤฒิสาริกร ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          การสร้างสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม โดยให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ต่อคนพิการ สร้างสภาพแวดล้อม  พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร
         โดยให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร สร้างพลังอำนาจให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนพิการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยน แปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและทุกมิติในฐานะหุ้น ส่วนการพัฒนา ส่งเสริมเจตนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ โดยตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีศักยภาพ การดำรงชีวิตอิสระ สิทธิ และหน้าที่ของคนพิการ
         วัตถุประสงค์ของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการรับ รู้และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องในแนวคิด ทิศทางและสาระสำคัญของแผนฯ เตรียมความพร้อมและปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการแปลงแผนไปสู่การ ปฏิบัติและเพื่อให้ได้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับมาตรการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนฯ
         แนวทางการดำเนินการ ได้แก่กำหนดแผนติดตามและประเมินผลโดยมีตัวชี้วัดกำกับ  อย่างเป็นระบบและเชื่อมกับการรายงานสภาวะเศรษฐกิจสังคมของสำนักงานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติแต่ละไตรมาส พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน จัดทำและพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งในภาพรวม ระดับยุทธศาสตร์ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ และพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศคนพิการ ครอบครัว และองค์กรด้านคนพิการ
         การติดตามประเมินผลมีแนวทางคือประเมินเป้าหมายรวมและการบรรลุเป้าประสงค์ของ แผน  ประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมรวมทั้งติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผนและสิ้นสุดแผนทั้งประเด็นความ ก้าวหน้าและผลลัพธ์
         กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดใน การจัดทำแผนให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก