ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
121 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 402
122 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 404
123 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 408
124 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 411
125 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 422
126 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 425
127 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 426
128 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 427
129 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 429
130 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 436
131 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 436
132 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 441
133 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 441
134 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 448
135 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 450
136 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 451
137 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 465
138 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 478
139 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 488
140 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 490

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก