ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
101 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 393
102 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 319
103 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 303
104 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 315
105 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 362
106 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 337
107 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 347
108 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 296
109 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
110 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 106
111 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 103
112 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 268
113 “เกาะเกร็ดโมเดล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 330
114 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 239
115 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 684
116 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 60
117 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 73
118 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 10
119 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
120 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 195

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก