ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
101 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 373
102 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
103 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 356
104 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 406
105 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 335
106 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 312
107 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 329
108 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 387
109 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 350
110 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 362
111 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 310
112 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 329
113 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 115
114 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 123
115 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 283
116 “เกาะเกร็ดโมเดล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 345
117 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 255
118 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 711
119 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 82
120 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 90

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก