ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
101 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 363
102 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
103 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 91
104 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 42
105 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 382
106 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 441
107 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
108 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 398
109 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 375
110 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 1,015
111 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 465
112 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 181
113 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 381
114 “สมัชชาสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 48
115 “สมัชชาออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 42
116 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 316
117 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 427
118 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 380
119 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 400
120 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 451

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก