ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
101 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 944
102 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 444
103 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 148
104 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 356
105 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 295
106 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 393
107 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 348
108 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 373
109 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 428
110 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 353
111 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 330
112 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 347
113 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 454
114 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 365
115 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 385
116 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 325
117 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 343
118 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 139
119 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 151
120 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 302

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก