ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ”

บทสัมภาษณ์ : คุณกิตติพงษ์ สุทธิ ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

             กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายดำเนินงานด้านส่งเสริมการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน และกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2561  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่าน  สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการอ่านในหลากหลายรูปแบบ และกำหนดให้จังหวัดลำปาง ให้เป็น “นครแห่งการอ่าน” เพื่อพัฒนาให้จังหวัดลำปางเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ ขยายขอบเขต และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  กศน.อำเภองาว จึงจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมให้บริการ สื่อสิ่งพิมพ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่น ๆ  เช่น จัดนิทรรศการข่าวสารที่เป็นที่สนใจ อาเซียนศึกษา กิจกรรมตอบปัญหา เล่านิทาน กิจกรรม ICT เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้บริการส่งเสริมการอ่านร่วมกับ กศน.ตำบล ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

           นอกจากการส่งเสริมรักการอ่านแก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปแล้ว ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  สำหรับคนพิการก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อการส่งเสริมรักการอ่านแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ดังนั้นครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภองาวจึงต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้แก่กลุ่มเป้าหมายคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ

วัตถุประสงค์

           1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การอ่าน/การเรียนรู้ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ

           2.เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสการอ่าน/การเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ

           3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก