ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
141 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 434
142 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 435
143 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 435
144 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 440
145 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 441
146 “คุณพ่อที่พิการ” บทความ 25 มีนาคม 2016 444
147 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 445
148 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 446
149 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 447
150 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 450
151 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 451
152 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 452
153 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 453
154 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 454
155 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความ 7 มีนาคม 2018 455
156 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง บทความ 13 ธันวาคม 2017 455
157 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 458
158 นอกจากสะดวกสบาย อุปกรณ์สมาร์ทโฮมยังช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตง่ายขึ้น บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 459
159 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) บทความ 25 เมษายน 2016 460
160 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 463

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก