ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียงจากน้อยไปมาก ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
61 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 276
62 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” บทความ 25 พฤษภาคม 2017 281
63 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 291
64 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 286
65 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2016 451
66 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 69
67 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” บทความ 30 พฤศจิกายน 2019 98
68 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 306
69 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” บทความ 1 เมษายน 2016 428
70 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 318
71 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 318
72 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 339
73 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 365
74 “คุณพ่อที่พิการ” บทความ 25 มีนาคม 2016 344
75 “ความรู้สึกจากกลุ่มนักดนตรีจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 5 ตุลาคม 2017 270
76 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 309
77 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 77
78 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 312
79 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 314
80 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 322

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก