ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“สิทธิคนพิการ ตอน 1”

บทสัมภาษณ์ : คุณบุญธาต โสภา นิติกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสิทธิได้รับบริการต่างๆ ดังนี้ การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคมในสถาบัน ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน ๑๑ แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี และอุบลราชธานี 

        การจัดบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ให้บริการด้านสุขภาพ รณรงค์ป้องกันความพิการ การฟื้นฟูอาชีพ และการฟื้นฟูทางสังคม โดยหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ในปีต่อไปโอนให้องค์กรปกครองรับไปดำเนินการ ขณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศ 

        การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการ ดำเนินการทั้งในสถาบัน ซึ่งมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ๘ แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี หนองคาย และอุบลราชธานี มี ๑๕ สาขาอาชีพ มีหลักสูตรระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ๑ ปี และหลักสูตรระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง ในชุมชนจัดวิทยากรให้ตามคำร้องขอของชุมชนและเปิดฝึกอบรมในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานในอารักษ์) จังหวัดนนทบุรี รับคนพิการที่มีความรู้และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ให้บริการที่พักและอื่นๆฟรี สำหรับรายได้ของคนพิการได้ตามความสามารถของคนพิการแต่ละคน 

        การให้การสงเคราะห์ครอบครัว การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ การจัดหางานให้ทำหรือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการเด็กออทิสติก ๒ หน่วย คือ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น และศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก