ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด”

บทสัมภาษณ์ : คุณไปรเวท สะพานสัตย์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          ถือกำเนิดจากการรวมตัวโดยคนตาบอดกลุ่มหนึ่งที่มีแนวคิดเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของคนตาบอด การช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพของคนตาบอด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2542 สังกัดสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544 มีคณะผู้จัดตั้งประมาณ 122 คน และมีคณะกรรมการชุดแรกจำนวน 11 คน ซึ่งนายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคนแรก และในปัจจุบัน มี ผศ. กมลวรรณ อินอร่าม เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ

          วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดาสมาชิก โดยวิธี ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต การประกอบอาชีพการดำรงชีพของคนตาบอด และสินค้าอื่นที่สมาชิกมีความต้องการจากภายในและภายนอกประเทศมาจัดจำหน่าย ให้แก่สมาชิก บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ รวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากสมาชิก เพื่อจัดการขายหรือเพื่อขาย จัดให้มีบริการส่งเสริมด้านวิชาการเกี่ยวกับการออกแบบ และการผลิตด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดและรับฝากเงินจากสมาชิก จัดให้มีการศึกษาอบรมและเผยแพร่ ความรู้ทางสหกรณ์และทางธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลทั้งการศึกษา การประกอบอาชีพและการอยู่รวมกันในสังคม การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ให้มีสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

          สำหรับคนตาบอดสหกรณ์ได้ผลิตเครื่องอ่านไฟล์เสียงซึ่งเป็นไฟล์ภาษาไทย นำไฟล์เสียงใส่ไปในเครื่องแล้วจะอ่านออกมาเป็นเสียงภาษาไทยให้เราฟัง นึกถึงคนตาบอดที่จะมีคนตาดีมาอ่านหนังสือให้ฟัง แต่อันนี้เป็นเครื่องอ่านให้ฟังได้เลย สำหรับคนตาบอดที่ทำงานหรือกำลังเรียนหนังสือ สามารถใช้เครื่องนี้ในการเรียนและการทำงานได้เลยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2246-3835 ต่อ 104 (สินค้าและบริการ)

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก