ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
21 การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 04/01/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 1,820
22 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 312
23 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 488
24 ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ บทความ 30 กันยายน 2015 632
25 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก บทความ 2 สิงหาคม 2013 519
26 แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3 (09/02/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 678
27 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 371
28 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 366
29 การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กออทิสติกมีเซลล์สมองมากกว่าคนปกติ บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2016 884
30 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1)รอบรู้ไอที+รอบโลกเทคโนโลยี บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 521
31 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 3 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 763
32 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 161
33 ปัญหาทางอารมณ์และสังคมที่เกี่ยวพันกับความบกพร่องทางการอ่าน (dyslexia) 02/10/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 709
34 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 368
35 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 478
36 การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Response-to-Instruction) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ทั่วไป/ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning): สองวิธีการที่อาจขัดแย้งกันได้ในชั้นเรียนปกติ ตอนที่ 2 บทความ 24 สิงหาคม 2015 1,336
37 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 881
38 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 384
39 ปี60 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน บทความ 26 มกราคม 2016 493
40 ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) บทความ 2 กันยายน 2013 631

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก