ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
21 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 300
22 ถาม-ตอบ Temple Grandin เรื่องสมองคนออทิสติก บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 675
23 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (2) บทความ 12 มีนาคม 2015 483
24 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 44
25 ปัญหาทางอารมณ์และสังคมที่เกี่ยวพันกับความบกพร่องทางการอ่าน (dyslexia) 02/10/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 612
26 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 297
27 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 369
28 การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Response-to-Instruction) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ทั่วไป/ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning): สองวิธีการที่อาจขัดแย้งกันได้ในชั้นเรียนปกติ ตอนที่ 2 บทความ 24 สิงหาคม 2015 1,134
29 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 795
30 แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3 (09/02/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 596
31 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 277
32 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 301
33 การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กออทิสติกมีเซลล์สมองมากกว่าคนปกติ บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2016 733
34 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1)รอบรู้ไอที+รอบโลกเทคโนโลยี บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 455
35 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 3 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 680
36 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 305
37 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 296
38 วิธีช่วยเหลือเด็กก่อนที่จะล้มเหลว บทความ 10 สิงหาคม 2015 638
39 3G และเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ บทความ 11 มิถุนายน 2013 713
40 การสอนการจัดการเรื่องเวลาให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 24/12/2010 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 588

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก