ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
21 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก บทความ 2 สิงหาคม 2013 474
22 คุณจะทำอย่างไร ถ้าสงสัยว่าลูกของคุณมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตอนที่ 2 (16/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 617
23 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 397
24 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 336
25 การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กออทิสติกมีเซลล์สมองมากกว่าคนปกติ บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2016 780
26 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1)รอบรู้ไอที+รอบโลกเทคโนโลยี บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 483
27 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 3 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 707
28 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 96
29 ปัญหาทางอารมณ์และสังคมที่เกี่ยวพันกับความบกพร่องทางการอ่าน (dyslexia) 02/10/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 654
30 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 320
31 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 411
32 การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Response-to-Instruction) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ทั่วไป/ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning): สองวิธีการที่อาจขัดแย้งกันได้ในชั้นเรียนปกติ ตอนที่ 2 บทความ 24 สิงหาคม 2015 1,197
33 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 822
34 แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3 (09/02/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 628
35 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 311
36 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 319
37 ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) บทความ 2 กันยายน 2013 583
38 ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 1 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 666
39 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” บทความ 30 พฤศจิกายน 2019 112
40 แรงจูงใจ (Motivation) กุญแจสู่ความสำเร็จทางการเรียน 08/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 805

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก