ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
181 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 352
182 ยา Prozac อาจช่วยลดอาการออทิสติดในผู้ใหญ่ได้ บทความออทิสติก 649
183 ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) ประชาคมอาเซียน 589
184 ราชอาณาจักรไทย Thailand ประชาคมอาเซียน 443
185 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความวิชาการ 338
186 รายงานสถานการณ์คนพิการ ปี 2552 บทความวิชาการ 2,823
187 รู้สีสันภาพศิลป์ผ่านเสียงวิจัยเพื่อผู้พิการทางสายตา เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 587
188 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความวิชาการ 449
189 ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 1 บทความหน้าต่าง LD 675
190 ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 2 บทความหน้าต่าง LD 595
191 ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 3 บทความหน้าต่าง LD 533
192 วันใหม่ของเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 91
193 วิธีการใหม่ในการแก้ไขอาการออทิสติก บทความออทิสติก 1,400
194 วิธีช่วยเหลือเด็กก่อนที่จะล้มเหลว บทความหน้าต่าง LD 679
195 วิธีช่วยเหลือเด็กแอลดีให้มีวันหยุดที่มีความสุข 03/03/2010 บทความหน้าต่าง LD 632
196 วิธีช่วยให้เด็กเขียนหนังสือได้ดี: บทสัมภาษณ์ Steve Graham บทความหน้าต่าง LD 683
197 วิศวะ ม.สารคามเปลี่ยนเว็บแคมเป็นนวัตกรรมเพื่อคนตาบอด คว้าแชมป์จากซีเกท เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 553
198 ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 456
199 สตรีพิการดีเด่น ปี ๒๕๕๙ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 263
200 สถาบันทันตกรรมนำเด็นทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 269

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก