ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บกพร่องทางการคิดคำนวณ 01/02/2010

โดย ศูนย์บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) (2006)

ดิสแคลคูเลีย (dyscalculia) หรือบกพร่องทางการคิดคำนวณคืออะไร
ดิสแคลคูเลียเป็นคำนิยามหมายถึงการบกพร่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  การบกพร่องทางคณิตศาสตร์รูปแบบเดียวนั้นไม่มี แต่การบกพร่องของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน  และมีผลกระทบต่อบุคลคล แตกต่างกันไปทั้งที่โรงเรียนและตลอดชีวิต
 
อะไรคือผลของการบกพร่องทางการคิดคำนวณ
เนื่องจากการบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์มีความแตกต่างกันมาก  ผลที่เกิดขึ้นในการพัฒนาของแต่ละบุคคลก็แตกต่างเช่นเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีความยุ่งยากในกระบวนการทางภาษาจะพบความท้าทายที่แตกต่างไในด้านคณิตศาสตร์มากกว่าบุคคลที่มีความยุ่งยากด้านความสัมพันธ์ของการมองเห็นกับที่ว่าง  บุคคลที่มีความลำบากในการจดจำตัวเลขพื้นฐานแต่ยังคงสามารถทำขั้นตอนทางการคำนวณได้ถูกต้องจะพบความท้าทายกับชุดตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างที่จะต้องเอาชนะ
 
ช่วงเด็กวัยต้น
การสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในทางด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวพันกับทักษะที่แตกต่างกันมากมาย  เด็กๆ ที่มีความบกพร่องจะพบความยุ่งยากในการเรียนรู้กับความหมายของตัวเลข (การรับรู้เรื่องตัวเลข) พบความลำบากกับงานประเภทแยกแยะวัตถุด้วยรูปร่าง ขนาด และสี  การรู้จักจดจำการจัดกลุ่มและรูปแบบ และการเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้ความคิดรวบยอดเช่น เล็กกว่า/ ใหญ่กว่า  หรือสูงกว่า/ เตี้ยกว่า  การเรียนรู้ที่จะนับ  การจดจำจำนวนเลข  และการจับคู่ตัวเลขสามารถจะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กๆ
 
เด็กๆ วัยเรียน
เมื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดำเนินไป  เด็กๆ วัยเรียนที่มีปัญหาบกพร่องทางกระบวนการภาษาอาจจะพบความยุ่งยากในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์พื้นฐานในการบวก การลบ การคูณและการหาร  พวกเขาต่อสู้ที่จะจดจำความรู้ขั้นมูลฐานในทางคณิตศาสตร์เอาไว้ (เช่น ตารางสูตรคูณ) และพบความยุ่งยากในการคิดเอาความรู้และทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 
ความยุ่งยากอาจจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยเนื่องจากทักษะการมองเห็นที่ว่างที่อ่อนแอ  ซึ่งบุคคลคนหนึ่งอาจเข้าใจความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการแต่มีความยุ่งยากในการเขียนมันลงในกระดาษด้วยวิธีการที่จัดระบบ  ความยุ่งยากในการมองเห็นที่ว่างสามารถทำให้ความเข้าใจที่เขียนลงบนกระดานหรือในสมุดเป็นเรื่องที่ท้าทาย
 
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
ถ้าไม่เชี่ยวชาญความรู้ขั้นมูลฐานทางคณิตศาสตร์  วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่บกพร่องทางการคิดคำนวณส่วนมากอาจพบความยุ่งยากในการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เหมาะสมในขั้นที่ก้าวหน้ามากขึ้น  การบกพร่องทางกระบวนการภาษาสามารถทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลที่จะทำความเข้าใจคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์  ถ้าปราศจากคำศัพท์ที่เหมาะสมและและความเข้าใจที่ชัดเจนในคำที่ใช้  มันจะยากที่จะพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ต่อไป
 
ความสำเร็จในทางคณิตศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นจะเกิดขึ้นกับบุคคลซึ่งสามารถติดตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีมากขั้นตอนได้  สำหรับแต่ละคนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะมองให้เห็นรูปแบบ  ส่วนที่แตกต่างกันของปัญหาทางคณิตศาสตร์    หรือแยกแยะข้อมูลที่สำคัญที่ต้องการเพื่อแก้สมการและปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
 
อะไรคือสัญญาณเตือน
เนื่องจากการบกพร่องทางคณิตศาสตร์มีแตกต่างกันไป  สัญญาณเตือนว่าบุคคลอาจจะมีความยุ่งยากในด้านนี้สามารถจะแตกต่างกันด้วย  อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญคือการมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากไม่ได้หมายความว่า บุคคลนั้นบกพร่องทางการเรียนรู้  นักเรียนทุกคนเรียนรู้ด้วยความเร็วช้าต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ยังเยาว์วัย  มันใช้เวลาและการฝึกฝนสำหรับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทางการเพื่อให้เกิดความสามารถในการแยกแยะและปฏิบัติ
 
ถ้าบุคคลหนึ่งมีความลำบากในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้  การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอาจเป็นประโยชน์

 • พูด อ่าน และเขียนเก่ง แต่ช้าในการพัฒนาการนับและทักษะการแก้ปัญหาในทางคณิตศาสตร์
 • มีความจำดีจากคำที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้น  แต่มีความยุ่งยากในการอ่านตัวเลข  หรือการจดจำตัวเลขเรียงลำดับ
 • เก่งในเรื่องความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ทั่วๆ ไป  แต่ล้มเหลวเมื่อต้องคำนวณเป็นการเฉพาะและใช้ทักษะการจัดระบบ
 • ลำบากกับความคิดรวบยอดเรื่องเวลา – สายเป็นประจำ   พบความยุ่งยากในการจำหมายกำหนดการ  ลำบากกับการประมาณว่าบางสิ่งบางอย่างจะใช้เวลานานเท่าไร
 • มีการรับรู้ด้านทิศทางที่แย่มาก  หลงทิศทางและสับสนง่ายๆ ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง
 • มีความจำด้านความคิดรวบยอดในระยะยาวที่แย่มาก – สามารถทำคณิตศาสตร์ได้ในวันหนึ่ง  แต่ไม่สามารถทำซ้ำได้ในวันต่อไป
 • มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในใจที่แย่มาก  ลำบากในการประมาณราคาค่าของชำ  หรือปัญหาในการนับวันจนถึงวันหยุด
 • มีความยุ่งยากในการเล่นเกมที่ใช้ยุทธศาสตร์เช่น หมากรุก  ไพ่บริดจ์ หรือเกมวีดิโอที่ใช้บทบาทสมมุติ
 • มีความยุ่งยากในการรักษาคะแนนหรือเอาชัยชนะ เมื่อเล่นเกมบนกระดานหรือไพ่

 
บกพร่องทางการคิดคำนวณแยกแยะอย่างไร
เมื่อครูหรือผู้เชี่ยวชาญที่ถูกฝึกมาประเมินนักเรียนคนหนึ่งว่า  บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  นักเรียนคนนั้นจะถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับทักษะและความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่   การทดสอบคณิตศาสตร์ด้วยดินสอหรือปากกาจะถูกใช้อยู่บ่อยๆ  แต่การประเมินผลจำเป็นต้องประสบผลมากกว่านั้น  มันหมายถึงการเปิดเผยว่าบุคคลคนหนึ่งเข้าใจและรู้จักใช้ตัวเลขต่างๆ รวมทั้งความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้น  เช่นเดียวกับปัญหาของทุกๆ วัน  การประเมินผลเปรียบเทียบระดับทักษะที่คาดหวังและที่เป็นจริงของบุคคลนั้น รวมทั้งความเข้าใจขณะที่บันทึกจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นการเฉพาะของบุคคลนั้น
ข้างล่างนี้คือขอบเขตบางด้านที่อาจกล่าวถึง:

 • ความสามารถทางทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่น การนับ  การบวก การลบ การคูณ และการหาร
 • ความสามารถที่จะคาดเดาได้ล่วงหน้าถึงกระบวนการที่เหมาะสม  -รู้ว่าเมื่อใดจะบวก ลบ คูณ หารหรือทำการคำนวณที่ก้าวหน้ามากขึ้น
 • ความสามารถที่จะจัดระบบวัตถุด้วยวิถีทางตรรกะ
 • ความสามารถที่จะวัด- บอกเวลา การใช้เงิน
 • ความสามารถที่จะคำนวณปริมาณตัวเลขได้
 • ความสามารถที่จะตรวจสอบงานของตนด้วยตนเองและพบทางเลือกต่างๆ ที่จะแก้ปัญหา

 
 
การปฏิบัติต่อผู้บกพร่องทางการคิดคำนวณ
การช่วยเหลือนักเรียนแยกแยะจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาถือเป็นขั้นตอนแรกที่จะให้การช่วยเหลือ  การลงมือช่วยเหลือตามการแยกแยะ  พ่อแม่  คุณครู และนักการศึกษาอื่นๆ สามารถร่วมมือกันสร้างกลวิธีช่วยเหลือนักเรียนคนนั้นให้เรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนการช่วยเหลือนอกห้องเรียนนั้น ให้นักเรียนและผู้ช่วยเหลือเพ่งความสนใจเป็นการเฉพาะไปยังความยุ่งยากที่นักเรียนคนนั้นกำลังมี  ขจัดความกดดันให้หมดไป  ย้ายไปยังหัวเรื่องใหม่ให้เร็วๆ  การเสริมการช่วยเหลือให้แข็งแรงบ่อยๆ และการฝึกฝนความคิดตรงๆ เป็นการเฉพาะสามารถช่วยความเข้าใจให้ง่ายขึ้น  กลวิธีอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนรวมไปถึง:

 • ให้ใช้กระดาษกราฟสำหรับนักเรียนที่มีความยุ่งยากในการจัดระบบความคิดบนกระดาษ
 • หาวิธีที่แตกต่างที่จะสอนความจริงพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น แทนที่เพียงจะให้จดจำตารางสูตรคูณ  ให้อธิบายว่า 8x2 = 16  ดังนั้นถ้าสองเท่าของ 16  ต้องเป็น 8x4 = 32
 • ฝึกฝนการคิดคำนวณเป็นทางที่จะเริ่มต้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • แนะนำทักษะใหม่ๆ ที่เริ่มต้นด้วยตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและต่อมา เลื่อนมาสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น
 • สำหรับความยุ่งยากด้านภาษา       ให้อธิบายความคิดและปัญหาอย่างชัดเจนและสนับสนุนนักเรียนให้ถามคำถามขณะที่พวกเขาทำปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่
 • ตระเตรียมสถานที่ทำงานที่ไม่มีสิ่งรบกวนและมีดินสอ ยางลบและเครื่องมืออื่นๆ เท่าที่ต้องการ

 
ช่วยนักเรียนให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตน  ความเข้าใจว่าบุคคลจะเรียนรู้อย่างไรจึงดีที่สุดเป็นขั้นตอนสำคัญในการประสบความสำเร็จและมีความมั่นใจ

แปลจาก Dyscalculia โดย ศูนย์บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งชาติ
แปลและเรียบเรียงโดย พรรษชล ศรีอิสราพร

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก