ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี สำหรับคนพิการ

หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้พิการนั้นมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิต ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมากที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการแต่ก็ยังไม่เพียงพอ และจากสถิติพบว่าจำนวนผู้บกพร่องทางการเห็นที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสูงถึง 189,407 คน ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากและมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จึงร่วมมือกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางการเห็น ภายใต้หัวข้อ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2” หรือ “THE 2ND THAILAND INNOVATION FOR ASSISTIVE TECHNOLOGY CHALLENGE: THE 2ND TIATCH”

 

 

น.ส.ศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โจทย์การประกวดในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ยังจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 10 (10th International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology-i-CREATe) ในปี 2559 

 

 

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ผู้บกพร่องทางการเห็นไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนคนสายตาปกติทั่วไปได้ การที่สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บกพร่องทางการเห็น และมีแนวคิดที่จะนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศ” 

 

 

รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคนพิการ ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมที่ได้จากการประกวดครั้งนี้จะช่วยลดข้อจำกัดและเพิ่มขีดความสามารถของผู้บกพร่องทางการเห็น ซึ่งเป็นการเติมเต็มโอกาสในด้านต่างๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแก่พวกเขาต่อไป”

 

 

รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ ประธานจัดการแข่งขันและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 จะเป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาในการประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น กิจกรรมการแข่งขันเป็นการจำลองสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวัน อันประกอบไปด้วย 4 แบบ คือ การหยิบวัตถุที่หล่นพื้น การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การอ่านป้ายรถโดยสาร และการเลือกสีเสื้อผ้า ซึ่งโจทย์เหล่านี้เป็นความท้าทายในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บกพร่องทางการเห็น หากเราสามารถช่วยแก้โจทย์เหล่านี้ได้ ผู้บกพร่องทางการเห็นก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น”

 

 

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางออนไลน์ได้ที่ www.tiatch.com ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 พร้อมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: tiatch.com

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก