ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
81 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 245
82 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 305
83 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 299
84 “รถเมล์ชานต่ำ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 296
85 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 298
86 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 276
87 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 42
88 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 325
89 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 392
90 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 269
91 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 338
92 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 326
93 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 830
94 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 416
95 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 99
96 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 323
97 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 262
98 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 358
99 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 299
100 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 341

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก