ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียง ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
81 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 714
82 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 382
83 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 48
84 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 284
85 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 227
86 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 308
87 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 239
88 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309
89 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 364
90 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 279
91 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 264
92 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 280
93 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 294
94 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 307
95 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309
96 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 264
97 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 293
98 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 52
99 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 37
100 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 238

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก