ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา”

บทสัมภาษณ์ คุณกรรณิการ์ สรวยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

         ในปีพ.ศ.2529 พลตรีกวี คัมภีญาณ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ได้เข้ารับการรักษาผ่าตัดจอประสาทตาออก โดยแพทย์หญิงโสมสราญ วัฒนะโชติ ณ โรงพยาบาลราชวิถี จนกลับมามีสายตาปกติ ท่านได้เห็นความทุกข์ยากของผู้ป่วยรวมทั้งความยากลำบากของแพทย์และพยาบาลที่รักษาคนไข้ด้วยงบประมาณที่ไม่เพียงพอ จึงได้รวบรวมเงินกับเพื่อนฯ โดยเฉพาะจากท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม และคุณสินธู ศรสงคราม ได้จำนวนเงิน 305,500 บาท เพื่อใช้จัดตั้งเป็นกองทุนโดยมีชื่อว่า “มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาราชวิถี”

          เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2521 ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.ประหยัด ภูหนองโอง (ครูตาบอด) เปิดทำการสอน ณ บ้านเช่าครึ่งหลังในซอยธารทิพย์ ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2521 มีเด็กตาบอด 13 คน ด้วยเงินบริจาคก้อนแรก 10,000 บาท จากนางโรสลิม ชาวสิงคโปร์ และเตียง จำนวน 12 หลัง จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

          พ.ศ. 2522 มีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการเริ่มต้นขึ้น โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น มิชชั่นนารี่ชาวอเมริกาและแคนาดาได้เข้ามาสนับสนุน และได้ดำเนินโครงการเรียนร่วมเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน เป็นโรงเรียนเอกชน และที่โรงเรียนสนามบิน ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งเด็กนักเรียนตาบอดกลุ่มแรก จำนวน 2 คน เข้าเรียนร่วม

          พ.ศ. 2524 มูลนิธิฯ ได้รับที่ดินบริจาค จำนวน 8.5 ไร่ จาก คุณบุรินทร์ บุริสตระกูล คหบดีชาวขอนแก่นและเงินบริจาคของสมาชิกโบสถ์ ซอย 10 ร่วมกันจัดซื้อที่ดินมอบให้จำนวน 3.5 ไร่ การก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแคนาดา องค์การ CBM ประเทศเยอรมัน เพื่อก่อสร้างศูนย์การศึกษาคนตาบอด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น” โดยใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นในปัจจุบัน

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก