ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
141 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 395
142 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 431
143 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 421
144 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 430
145 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 409
146 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 415
147 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 416
148 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 388
149 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 550
150 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 428
151 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 446
152 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 449
153 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 426
154 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 407
155 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 421
156 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 417
157 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 441
158 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 423
159 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 457
160 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 371

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก