ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
101 ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 453
102 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 5 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 653
103 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 43
104 การสอนทักษะทางสังคมให้กับเด็กที่ยังไม่มี 30/10/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 2,320
105 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 295
106 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 404
107 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 1 บทความ 7 กันยายน 2015 500
108 กฎบัตรอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 472
109 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา บทความ 21 กุมภาพันธ์ 2018 284
110 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 299
111 การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กที่เป็นพี่หรือน้องของเด็กออทิสติก จะมีการทำงานของสมองคล้ายกัน บทความ 1 กุมภาพันธ์ 2016 598
112 ประดิษฐ์กล้องช่วย แม่ตาพิการเห็นลูก บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2015 602
113 ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 3 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 518
114 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 84
115 คำแนะนำเพื่อการพัฒนาความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem) ของเด็กแอลดี 08/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 744
116 กทม. ตัดงบบริการรถตู้คนพิการและผู้สูงอายุ บทความ 11 สิงหาคม 2017 281
117 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 377
118 เก้าอี้ทำฟันพลังงานลม สิ่งประดิษฐ์ “ไทยทำ-ไทยใช้” บทความ 13 สิงหาคม 2015 569
119 กล้องกระจายเสียงสำหรับผู้พิการสายตา บทความ 19 มิถุนายน 2013 664
120 คำถาม: คำตอบ ฉันเป็นดิสเลคเซีย หมายความว่าอย่างไร 20/01/2011 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 517

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก