ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
101 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 5 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 640
102 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 27
103 การสอนทักษะทางสังคมให้กับเด็กที่ยังไม่มี 30/10/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 2,294
104 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 286
105 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 394
106 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 1 บทความ 7 กันยายน 2015 492
107 กฎบัตรอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 460
108 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา บทความ 21 กุมภาพันธ์ 2018 278
109 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 291
110 การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กที่เป็นพี่หรือน้องของเด็กออทิสติก จะมีการทำงานของสมองคล้ายกัน บทความ 1 กุมภาพันธ์ 2016 584
111 ประดิษฐ์กล้องช่วย แม่ตาพิการเห็นลูก บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2015 588
112 ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 3 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 502
113 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 71
114 คำแนะนำเพื่อการพัฒนาความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem) ของเด็กแอลดี 08/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 719
115 กทม. ตัดงบบริการรถตู้คนพิการและผู้สูงอายุ บทความ 11 สิงหาคม 2017 272
116 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 365
117 เก้าอี้ทำฟันพลังงานลม สิ่งประดิษฐ์ “ไทยทำ-ไทยใช้” บทความ 13 สิงหาคม 2015 553
118 กล้องกระจายเสียงสำหรับผู้พิการสายตา บทความ 19 มิถุนายน 2013 652
119 คำถาม: คำตอบ ฉันเป็นดิสเลคเซีย หมายความว่าอย่างไร 20/01/2011 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 506
120 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 318

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก