ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1”

บทสัมภาษณ์ : คุณมานะชัย เอี่ยมอ่อนตา นักดนตรีมืออาชีพ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

            ในโลกปัจจุบันเป็นโลกของการแข่งขัน เป็นโลกแห่งการเจริญของวัตถุ ทุกคนต่างแก่งแย่งเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอด ส่งผลให้เกิดโรคที่ไม่ติดต่ออย่างหนึ่งนั่นคือโรคเครียด  โรควิตกกังวลเมื่อมีภาวะนี้ยาวนานก็จะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเกิดภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิตได้และมีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  การแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชเดิมนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ผู้ป่วยจิตเวชจะถูกมองว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถ เป็นภาระของสังคม  เมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิต  แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ป่วยจิตเวชก็คือคน คนหนึ่ง ที่ต้องอยู่ร่วมกับคนที่ตนรัก ต้องการให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเขา  และเมื่อได้รับการบำบัดรักษาจนอาการทุเลาแล้ว สามารถกลับไปปฏิบัติภารกิจต่างๆได้  หากเพียงคนรอบข้าง คนใกล้เคียงหรือคนในชุมชนให้โอกาส  ให้กำลังใจช่วยกันดูแลเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี  ดังนั้นการทำให้ครอบครัวและชุมชนมีความเข้าใจ  มีส่วนร่วมในการดูแล  ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองและประกอบอาชีพตามความเหมาะสมและลดโอกาสการป่วยซ้ำได้

           ทางเครือข่ายออกดำเนินการเฝ้าระวังตามระบบคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง  ติดตามการรักษาและคอยเป็นพี่เลี้ยงในการกินยาตามแผนการรักษาของแพทย์ มีการประสานงานพัฒนาชุมชน สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและครอบครัว และหาแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว ในการดูแลแบบองค์รวม ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนความเป็นอยู่ของครอบครัว

           การติดตามและประเมินผล มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคจิต โดยแกนนำ อสม.เดือนละ 1 ครั้งพร้อมรายงาน มีการบันทึกกิจกรรมการติดตามเยี่ยม  ผลการดำเนินงานและประเมินผู้ป่วยทุกเดือน มีการประเมินผู้ป่วยและติดตามการรักษา ติดตามความก้าวหน้าของการรักษา

           ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ชุมชนเห็นความสำคัญ มีทัศนคติที่ดีและให้การยอมรับต่อผู้ป่วย  พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่มีการกลับเป็นซ้ำ ลดปัญหาความรุนแรงและป้องปรามปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก