ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียงจากน้อยไปมาก วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
41 การหลีกเลี่ยงสงครามการบ้าน 15/03/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 621
42 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 348
43 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 438
44 ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ บทความ 30 กันยายน 2015 574
45 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก บทความ 2 สิงหาคม 2013 481
46 คุณจะทำอย่างไร ถ้าสงสัยว่าลูกของคุณมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตอนที่ 2 (16/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 628
47 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 422
48 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 351
49 ถาม-ตอบ Temple Grandin เรื่องสมองคนออทิสติก บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 726
50 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (2) บทความ 12 มีนาคม 2015 513
51 การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 1 บทความ 24 ตุลาคม 2012 1,347
52 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 62
53 การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 04/01/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 1,710
54 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 282
55 การตอบสนองต่อการเรียนการสอน (Response-to-Instruction) และการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ทั่วไป/ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning): สองวิธีการที่อาจขัดแย้งกันได้ในชั้นเรียนปกติ ตอนที่ 2 บทความ 24 สิงหาคม 2015 1,220
56 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 831
57 แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3 (09/02/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 636
58 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 325
59 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 326
60 การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กออทิสติกมีเซลล์สมองมากกว่าคนปกติ บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2016 807

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก