ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 540
2 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 533
3 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 742
4 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 508
5 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 653
6 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมต้น 2544 692
7 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 662
8 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 630
9 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 519
10 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 629
11 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 528
12 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 603
13 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 938
14 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 610
15 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 573
16 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 788
17 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 811
18 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 599
19 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,684
20 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 802

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก