ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
121 “มาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 335
122 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 458
123 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 469
124 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 376
125 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 408
126 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 402
127 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 409
128 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 387
129 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 391
130 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 393
131 “ป้องกันอุบติเหตุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 368
132 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 520
133 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 404
134 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 423
135 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 423
136 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 398
137 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 388
138 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 404
139 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 396
140 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 418

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก