ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 336
82 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 337
83 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 341
84 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 342
85 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 342
86 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 344
87 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 345
88 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 346
89 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 346
90 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 347
91 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 347
92 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 350
93 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 353
94 “เกาะเกร็ดโมเดล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 353
95 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 353
96 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 353
97 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 354
98 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 355
99 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 356
100 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 359

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก