ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 349
82 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 350
83 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 354
84 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 355
85 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 355
86 “ควันหลง Bike for Dad” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 360
87 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 360
88 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 365
89 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 366
90 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 366
91 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 368
92 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 370
93 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 372
94 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 372
95 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 374
96 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 375
97 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 375
98 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 375
99 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 376
100 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 377

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก