ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 303
82 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 304
83 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 306
84 นอกจากสะดวกสบาย อุปกรณ์สมาร์ทโฮมยังช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตง่ายขึ้น บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 306
85 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 306
86 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 306
87 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 307
88 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 308
89 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 309
90 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 309
91 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 311
92 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 313
93 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 315
94 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 317
95 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 317
96 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 319
97 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 322
98 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 325
99 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” บทความ 15 มีนาคม 2017 325
100 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 326

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก