ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 322
82 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความ 7 มีนาคม 2018 323
83 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” บทความ 25 ธันวาคม 2017 325
84 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 325
85 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 327
86 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 327
87 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 328
88 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 328
89 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 330
90 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 331
91 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 332
92 นอกจากสะดวกสบาย อุปกรณ์สมาร์ทโฮมยังช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตง่ายขึ้น บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 333
93 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 333
94 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง บทความ 13 ธันวาคม 2017 335
95 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 336
96 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 336
97 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 336
98 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 337
99 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 337
100 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 339

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก