ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 343
82 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 345
83 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 345
84 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 346
85 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 349
86 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 353
87 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 353
88 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 354
89 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 358
90 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 359
91 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว บทความ 6 มิถุนายน 2018 362
92 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 363
93 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 364
94 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 366
95 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 366
96 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 368
97 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 369
98 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 369
99 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 370
100 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 371

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก