ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 338
82 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 339
83 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 341
84 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 341
85 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” บทความ 25 ธันวาคม 2017 342
86 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 342
87 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 342
88 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 342
89 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 343
90 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 344
91 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 348
92 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 349
93 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 351
94 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 352
95 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 353
96 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 353
97 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 353
98 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 354
99 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความ 7 มีนาคม 2018 354
100 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง บทความ 13 ธันวาคม 2017 355

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก