ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
381 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ บทความ 30 พฤศจิกายน 2017 286
382 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 379
383 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 329
384 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 361
385 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2016 416
386 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 342
387 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 319
388 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 334
389 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 415
390 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 355
391 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 372
392 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 317
393 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 337
394 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 123
395 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 137
396 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 293
397 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 354
398 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 263
399 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 398
400 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 728

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก