ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ห้องสมุดสื่อ

ลำดับ ชื่อหนังสือ/รายการ ประเภทสื่อเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
221 ภาษาไทย กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 630
222 วิทยาศาสตร์ (พว31001) หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 3,329
223 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 เมษายน 2013 2,591
224 ภาษาไทย (พท11001) หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 2,130
225 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค31002) ปรับปรุง 2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 25 ธันวาคม 2012 8,398
226 ภาษาอังกฤษ กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 825
227 พัฒนาอาชีพ กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 626
228 ศิลปศึกษา (ทช21003) ปรับปรุง 2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 2,786
229 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สค 22019 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 1 กันยายน 2020 18
230 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 713
231 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) ปรับปรุง2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 4,029
232 คณิตศาสตร์ (พค 21001) ฉบับปรับปรุง 2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 กุมภาพันธ์ 2015 3,261
233 วิทยาศาสตร์ กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 686
234 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 2,117
235 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช31002) ปรับปรุง2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 สิงหาคม 2013 4,311
236 คณิตศาสตร์ กศน. หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 824
237 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 3,316
238 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 2 พฤษภาคม 2013 1,257
239 ภาษาไทย (พท31001) หนังสือเสียงตามหลักสูตร 5 ตุลาคม 2012 2,938
240 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 หนังสือเสียงตามหลักสูตร 21 มีนาคม 2013 1,245

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก