ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 5

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 408 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 สมเด็จพระศรีนครินฯ (สมเด็จย่า)
 • ตอนที่ 2 มจ.พูนพิศมัย ดิศกุล
 • ตอนที่ 3 ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
 • ตอนที่ 4 ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
 • ตอนที่ 5 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
 • ตอนที่ 6 คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
 • ตอนที่ 7 ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์
 • ตอนที่ 8 นพ.บรรลุ ศิริพานิช
 • ตอนที่ 9 นพ.ศัลยเวทย์ เลขกุล
 • ตอนที่ 10 นพ.ยุทธ โพธารามิก
 • ตอนที่ 11 พล.อ.มนัส คล้ายมณี
 • ตอนที่ 12 รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ
 • ตอนที่ 13 เฉลียว สุวรรณกิตติ
 • ตอนที่ 14 รสนา โตสิตระกูล
 • ตอนที่ 15 สด แดงเอียด
 • ตอนที่ 16 ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
 • ตอนที่ 17 ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก