ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 330
82 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
83 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
84 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 332
85 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 333
86 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 333
87 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 334
88 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 335
89 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 335
90 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 336
91 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความวิชาการ 338
92 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 340
93 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 341
94 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 341
95 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 344
96 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 345
97 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 345
98 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 346
99 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 346
100 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 347

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก