ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 280
82 นอกจากสะดวกสบาย อุปกรณ์สมาร์ทโฮมยังช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตง่ายขึ้น เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 280
83 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 284
84 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 284
85 “เกาะเกร็ดโมเดล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 285
86 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 287
87 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 287
88 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 288
89 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 289
90 นักวิ่งตาบอดเข้าแข่งขันนิวยอร์กมาราธอน ด้วยเทคโนโลยีนำทางซึ่งบอกเส้นทางแทนคนนำวิ่ง เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 289
91 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 289
92 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 292
93 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 293
94 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 293
95 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 293
96 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 295
97 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 295
98 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 297
99 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 302
100 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 302

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก