ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 310
82 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 311
83 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 315
84 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 315
85 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 316
86 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 317
87 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 317
88 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
89 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
90 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
91 นอกจากสะดวกสบาย อุปกรณ์สมาร์ทโฮมยังช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตง่ายขึ้น เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 318
92 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 319
93 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 321
94 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 321
95 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 323
96 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 325
97 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 326
98 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 328
99 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 328
100 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 330

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก