ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภทเรียง จำนวนผู้เข้าชม
261 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 490
262 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 314
263 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 398
264 วันใหม่ของเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 158
265 นานาสาระ โรคลมแดด รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 22
266 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 376
267 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 144
268 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 337
269 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 61
270 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 341
271 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 387
272 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 193
273 เพลง "ทำดีเพื่อพ่อ" และร้องเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 303
274 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 500
275 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 437
276 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 106
277 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 330
278 “ป้องกันอุบติเหตุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 351
279 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 149
280 กทม. ตัดงบบริการรถตู้คนพิการและผู้สูงอายุ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 333

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก