ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
361 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 292
362 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 365
363 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2017 229
364 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 297
365 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 290
366 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 734
367 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” บทความ 16 กุมภาพันธ์ 2016 383
368 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 56
369 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 287
370 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ บทความ 30 พฤศจิกายน 2017 229
371 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 310
372 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 246
373 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 312
374 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2016 366
375 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 281
376 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 268
377 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 280
378 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 297
379 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 310
380 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 313

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก