ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
361 สถาบันทันตกรรมนำเด็นทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน บทความ 10 มกราคม 2018 218
362 7แอปพลิเคชันช่วยเหลือคนพิการ บทความ 17 มกราคม 2018 419
363 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 224
364 Space Walker อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน บทความ 19 มกราคม 2018 413
365 นวัตกรรมคืนอวัยวะ บอกลาความพิการ บทความ 26 มกราคม 2018 349
366 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม บทความ 26 มกราคม 2018 220
367 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บทความ 7 กุมภาพันธ์ 2018 220
368 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 251
369 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 261
370 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา บทความ 21 กุมภาพันธ์ 2018 232
371 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2018 206
372 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความ 7 มีนาคม 2018 246
373 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 223
374 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 194
375 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 235
376 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” บทความ 16 พฤษภาคม 2018 158
377 ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะ เปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา บทความ 17 พฤษภาคม 2018 191
378 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 265
379 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความ 31 พฤษภาคม 2018 243
380 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 223

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก