ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
361 สถาบันทันตกรรมนำเด็นทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน บทความ 10 มกราคม 2018 248
362 7แอปพลิเคชันช่วยเหลือคนพิการ บทความ 17 มกราคม 2018 521
363 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 269
364 Space Walker อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน บทความ 19 มกราคม 2018 500
365 นวัตกรรมคืนอวัยวะ บอกลาความพิการ บทความ 26 มกราคม 2018 410
366 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม บทความ 26 มกราคม 2018 247
367 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บทความ 7 กุมภาพันธ์ 2018 277
368 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 297
369 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 310
370 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา บทความ 21 กุมภาพันธ์ 2018 275
371 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2018 250
372 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความ 7 มีนาคม 2018 304
373 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 294
374 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 239
375 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 299
376 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” บทความ 16 พฤษภาคม 2018 195
377 ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะ เปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา บทความ 17 พฤษภาคม 2018 239
378 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 368
379 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความ 31 พฤษภาคม 2018 384
380 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 338

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก