ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียงจากน้อยไปมาก ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 105
2 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 429
3 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 279
4 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 335
5 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 342
6 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 349
7 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 206
8 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 332
9 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 40
10 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 90
11 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 82
12 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 711
13 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 255
14 “เกาะเกร็ดโมเดล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 345
15 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 283
16 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 123
17 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 115
18 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 329
19 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 310
20 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 362

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก