ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความเรียงจากน้อยไปมาก ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 130
2 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 461
3 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 302
4 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 374
5 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 359
6 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 368
7 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 227
8 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 351
9 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 86
10 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 122
11 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 112
12 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 758
13 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 278
14 “เกาะเกร็ดโมเดล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 365
15 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 302
16 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 152
17 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 140
18 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 344
19 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 326
20 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 385

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก