ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“โครงการจากถนนสู่ดวงดาว”

บทสัมภาษณ์ : เสียงสัมภาษณ์ รมว. พม. (พล ตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาขอทาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย และจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... โดยร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวระบุว่าวณิพกไม่ถือว่าเป็นขอทาน และไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้กำหนดแนวทางในการคัดกรองกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาศักยภาพ และกลับ สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยมอบหมายภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวณิพกให้เป็นนักร้อง นักดนตรีมืออาชีพ ให้แก่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) เตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวต่อไป

         กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ "จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)” โดยได้รับความร่วมมือกับภาคธุรกิจด้านเพลง และดนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการจัดทำแผนการส่งเสริมอาชีพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๐ โดยกำหนดกิจกรรมระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ สำรวจข้อมูลและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ ในกรุงเทพฯและภูมิภาคต่างๆ จำนวนประมาณ ๑๐ ครั้ง และในระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ดำเนินการคัดกรองและการพัฒนาอาชีพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑)นักร้องและนักดนตรีที่ไม่ผ่านการคัดกรอง จะดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ และบุคลิกภาพ ๒)พัฒนาให้เป็นนักร้องและนักดนตรีแสดงในสถานที่สาธารณะและกลุ่ม ๓)ส่งเสริมการเป็นนักร้องและนักดนตรีตาบอดมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เข้าสู่เวทีประกวด และมีผลงานสู่สาธารณะต่อไป

         สำหรับการจัดงาน "จากถนนสู่ดวงดาว(From Street to Stars)” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนตาบอดในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย วิทยากรผู้ฝึกอบรมจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครูสอนการดนตรีจาก กรมศิลปากร และนักร้องอาชีพจากศิลปินค่ายเพลงต่างๆ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่อง ของสิทธิคนพิการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติ "ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ” และการพัฒนา "บุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการแสดงดนตรีในที่สาธารณะ” ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมศักยภาพให้แก่นักดนตรีตาบอด และก้าวย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงแนวทาง ในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง แก่กลุ่มศิลปินตาบอดยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างผลงาน เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นศิลปินตาบอด และเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อศิลปินตาบอดอย่างถูกต้องของคนในสังคมต่อไป 

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก