ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“แนวนโยบายสภาปฎิรูป”

พระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมพัฒนาภาคประชาสังคมซึ่งจะมาควบคู่กับพระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคม เมื่อมีรายได้จากกิจการสลากซึ่งถ้าเป็นกิจการสลากเพื่อสังคมจะลดจำนวนเงินที่ส่งเข้ารัฐที่จะส่งเข้าคลัง เพราะฉะนั้นจะมีสัดส่วนเงินบางส่วนที่กันเอาไว้เพื่อจะมาสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม บางส่วนก็นำไปเข้ากองทุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มต่างๆตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ส่วนหนึ่งที่เหลือจะจัดสรรไปสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมที่อยู่ในกระทรวง ทบวง กรมอื่น 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีการแก้ไขในรายละเอียดว่าด้วยเรื่องของการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ต่างๆที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยกำหนดในเรื่องของบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรคนพิการกำหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการได้เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติในฐานะเป็นผู้ติดตามตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่าด้วยเรื่องของครูการศึกษาพิเศษในคุณสมบัติของครู เป็นการทำให้เกิดความชัดเจนขึ้น มีการบัญญัติให้มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการเพื่อทำหน้าที่อุดช่องว่าง อุดรอยรั่วในเรื่องของการศึกษาสำหรับคนพิการระหว่างโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมและคนพิการเข้าไปเรียนด้วย กับโรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ และมีอีกประเภทที่มีความจำเป็นคือ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการแบบฉบับกระเป๋า สามารถที่จะทำงานได้ในชุมชนต่างๆ และมีมากกว่าหนึ่งแห่งได้ในจังหวัดหรือในท้องถิ่น

 

รวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz บทสัมภาษณ์ : ต่อพงศ์ เสลานนท์ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก