ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)”

บทสัมภาษณ์ : อาจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง
      ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย จึงได้จัดบริการเชื่อมต่อการพูดคุยให้ โดยมีล่ามช่วยแปลไม่ว่าจะเป็น ภาษามือ หรือข้อความ แล้วส่งต่อให้ผู้รับปลายทางอีกทอดหนึ่ง
บริการของศูนย์ TTRS มี 6 บริการคือ 1) บริการ SMS/MMS 2) บริการสนทนาข้อความ 3) บริการสนทนาวิดีโอ และ 4) บริการตู้ TTRS 5) บริการสนทนาวิดีโอผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 6) บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยทั้ง 6 บริการนี้พร้อมเปิดใช้งานในเดือนตุลาคม 2554 บริการแรกที่เปิดคือ บริการตู้ TTRS  ซึ่งเป็นตู้อินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ติดตั้งกล้องพร้อมจอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen) สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารที่ประจาอยู่ ณ ศูนย์ TTRS วิธีการใช้งานนั้น ง่ายมากคือ กดปุ่ม “ติดต่อ TTRS” บนหน้าจอ เพื่อติดต่อแบบสนทนาวีดีโอ จากนั้นก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารที่หน้าจอ ถ้าเป็นผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินก็ใช้ภาษามือติดต่อเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะคุยกับใคร เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อผู้รับปลายทางให้ได้พูดคุยกัน
        ตู้ TTRST เริ่มติดตั้งและทดลองใช้แล้วที่สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) เป็นแห่งแรกและจะทยอยติดตั้งและให้บริการตู้ TTRS รวมทั้งหมด 30 จุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิเช่น สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย วิทยาลัยราชสุดา โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษา จ. นนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษา จ. นครปฐม โรงเรียนเศรษฐเสถียร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี สถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานที่ราชการต่างๆ สถานีขนส่งต่างๆ เป็นต้น คาดว่าการให้บริการของตู้ TTRS จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและอานวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดเป็นอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า พร้อมทั้งการทางานร่วมกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนการให้บริการ ศูนย์ TTRS จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดที่อยู่ภายใต้โลกแห่งการสื่อสารเดียวกัน โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางการสื่อสารให้กลุ่มผู้ที่บกพร่องเหล่านี้ ได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคมที่เป็นทรัพยากรร่วมของชาติอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะทาให้แนวคิดการบริการอย่างทั่วถึง (universal service) universal service) universal service) universal service) universal service) ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์ TTRS ยังเปิดให้บริการช่องทางอื่น โดยสามารถติดต่อได้ดังนี้ ติดต่อศูนย์ TTRS กรณีแจ้งเหตุฉุกเฉิน บริการ TTRS 02 105 6600 บริการ TTRS ( ฉุกเฉิน) 02 105 6600 กด 1 บริการ SMS 422 -1515 บริการ SMS ( ฉุกเฉิน) 422 -1616
      บริการ MMS 422 -1929 บริการ MM S ( ฉุกเฉิน) 422 -1959 บริการสนทนาข้อความ/บริการสนทนาวีดีโอ/และบริการฉุกเฉินผ่านอินเทอร์เน็ต:  http://www.ttrs.or.th  
 
รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก