ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี ความรู้เฉพาะความพิการ 818
2 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 336
3 ศัพท์ภาษามือไทยด้านกฎหมาย (มีภาษามือ) ความรู้เฉพาะความพิการ 426
4 คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 296
5 จิตวิทยาเพื่อครอบครัวเด็กพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 520
6 คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย ความรู้เฉพาะความพิการ 402
7 การผลิตสื่อภาพนูนและเรียนรู้และสร้างสรรค์ฺด้วยตนเอง ความรู้เฉพาะความพิการ 288
8 ภาษามือน่ารู้ ความรู้เฉพาะความพิการ 4,202
9 นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก อื่นๆ 1,233
10 ศีล 5 สร้างสุข (มีภาษามือ) อื่นๆ 409
11 อาชีพอิสระ (มีภาษามือ) อาชีพ 445
12 คู่มือการนวดไทย อาชีพ 644
13 การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 333
14 คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อื่นๆ 451
15 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน ความรู้เฉพาะความพิการ 434
16 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 1 อาชีพ 532
17 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 2 อาชีพ 492
18 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 3 อาชีพ 421
19 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 4 อาชีพ 464
20 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 6 อาชีพ 443

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก