ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี ความรู้เฉพาะความพิการ 865
2 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 369
3 ศัพท์ภาษามือไทยด้านกฎหมาย (มีภาษามือ) ความรู้เฉพาะความพิการ 478
4 คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 328
5 จิตวิทยาเพื่อครอบครัวเด็กพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 590
6 คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย ความรู้เฉพาะความพิการ 454
7 การผลิตสื่อภาพนูนและเรียนรู้และสร้างสรรค์ฺด้วยตนเอง ความรู้เฉพาะความพิการ 323
8 ภาษามือน่ารู้ ความรู้เฉพาะความพิการ 5,330
9 นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก อื่นๆ 1,473
10 ศีล 5 สร้างสุข (มีภาษามือ) อื่นๆ 452
11 อาชีพอิสระ (มีภาษามือ) อาชีพ 488
12 คู่มือการนวดไทย อาชีพ 739
13 การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 370
14 คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อื่นๆ 496
15 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน ความรู้เฉพาะความพิการ 472
16 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 1 อาชีพ 574
17 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 2 อาชีพ 546
18 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 3 อาชีพ 461
19 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 4 อาชีพ 503
20 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 6 อาชีพ 485

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก