ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี ความรู้เฉพาะความพิการ 809
2 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 332
3 ศัพท์ภาษามือไทยด้านกฎหมาย (มีภาษามือ) ความรู้เฉพาะความพิการ 419
4 คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 291
5 จิตวิทยาเพื่อครอบครัวเด็กพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 508
6 คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย ความรู้เฉพาะความพิการ 398
7 การผลิตสื่อภาพนูนและเรียนรู้และสร้างสรรค์ฺด้วยตนเอง ความรู้เฉพาะความพิการ 285
8 ภาษามือน่ารู้ ความรู้เฉพาะความพิการ 4,032
9 นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก อื่นๆ 1,203
10 ศีล 5 สร้างสุข (มีภาษามือ) อื่นๆ 403
11 อาชีพอิสระ (มีภาษามือ) อาชีพ 438
12 คู่มือการนวดไทย อาชีพ 622
13 การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 328
14 คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อื่นๆ 444
15 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน ความรู้เฉพาะความพิการ 428
16 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 1 อาชีพ 526
17 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 2 อาชีพ 488
18 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 3 อาชีพ 416
19 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 4 อาชีพ 457
20 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 6 อาชีพ 441

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก