ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี ความรู้เฉพาะความพิการ 862
2 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 309
3 ศัพท์ภาษามือไทยด้านกฎหมาย (มีภาษามือ) ความรู้เฉพาะความพิการ 331
4 อาบเหงื่อต่างน้ำ (มีภาษามือ) อาชีพ 830
5 สร้างงาน สร้างอาชีพ (มีภาษามือ) อาชีพ 437
6 คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 337
7 จิตวิทยาเพื่อครอบครัวเด็กพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 352
8 คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย ความรู้เฉพาะความพิการ 387
9 การผลิตสื่อภาพนูนและเรียนรู้และสร้างสรรค์ฺด้วยตนเอง ความรู้เฉพาะความพิการ 267
10 ภาษามือน่ารู้ ความรู้เฉพาะความพิการ 1,973
11 นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก อื่นๆ 1,125
12 ศีล 5 สร้างสุข (มีภาษามือ) อื่นๆ 449
13 อาชีพอิสระ (มีภาษามือ) อาชีพ 507
14 คู่มือการนวดไทย อาชีพ 794
15 การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 419
16 คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อื่นๆ 501
17 เคล็ดลับตำรับไทย(มีภาษามือ) อาชีพ 642
18 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน ความรู้เฉพาะความพิการ 369
19 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 1 อาชีพ 556
20 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 2 อาชีพ 423

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก