ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี ความรู้เฉพาะความพิการ 565
2 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 197
3 ศัพท์ภาษามือไทยด้านกฎหมาย (มีภาษามือ) ความรู้เฉพาะความพิการ 205
4 คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 184
5 จิตวิทยาเพื่อครอบครัวเด็กพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 196
6 คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย ความรู้เฉพาะความพิการ 192
7 การผลิตสื่อภาพนูนและเรียนรู้และสร้างสรรค์ฺด้วยตนเอง ความรู้เฉพาะความพิการ 160
8 ภาษามือน่ารู้ ความรู้เฉพาะความพิการ 590
9 นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก อื่นๆ 485
10 ศีล 5 สร้างสุข (มีภาษามือ) อื่นๆ 192
11 อาชีพอิสระ (มีภาษามือ) อาชีพ 239
12 คู่มือการนวดไทย อาชีพ 303
13 การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 199
14 คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อื่นๆ 274
15 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน ความรู้เฉพาะความพิการ 221
16 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 1 อาชีพ 298
17 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 2 อาชีพ 238
18 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 3 อาชีพ 211
19 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 4 อาชีพ 220
20 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 6 อาชีพ 217

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก