ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี ความรู้เฉพาะความพิการ 608
2 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 218
3 ศัพท์ภาษามือไทยด้านกฎหมาย (มีภาษามือ) ความรู้เฉพาะความพิการ 241
4 คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 208
5 จิตวิทยาเพื่อครอบครัวเด็กพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 250
6 คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย ความรู้เฉพาะความพิการ 223
7 การผลิตสื่อภาพนูนและเรียนรู้และสร้างสรรค์ฺด้วยตนเอง ความรู้เฉพาะความพิการ 192
8 ภาษามือน่ารู้ ความรู้เฉพาะความพิการ 933
9 นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก อื่นๆ 597
10 ศีล 5 สร้างสุข (มีภาษามือ) อื่นๆ 248
11 อาชีพอิสระ (มีภาษามือ) อาชีพ 280
12 คู่มือการนวดไทย อาชีพ 356
13 การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 228
14 คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อื่นๆ 323
15 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน ความรู้เฉพาะความพิการ 255
16 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 1 อาชีพ 339
17 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 2 อาชีพ 288
18 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 3 อาชีพ 255
19 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 4 อาชีพ 270
20 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 6 อาชีพ 265

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก