ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี ความรู้เฉพาะความพิการ 1,016
2 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 381
3 ศัพท์ภาษามือไทยด้านกฎหมาย (มีภาษามือ) ความรู้เฉพาะความพิการ 423
4 อาบเหงื่อต่างน้ำ (มีภาษามือ) อาชีพ 985
5 สร้างงาน สร้างอาชีพ (มีภาษามือ) อาชีพ 553
6 คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 418
7 จิตวิทยาเพื่อครอบครัวเด็กพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 436
8 คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย ความรู้เฉพาะความพิการ 500
9 การผลิตสื่อภาพนูนและเรียนรู้และสร้างสรรค์ฺด้วยตนเอง ความรู้เฉพาะความพิการ 329
10 ภาษามือน่ารู้ ความรู้เฉพาะความพิการ 2,704
11 นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก อื่นๆ 1,383
12 ศีล 5 สร้างสุข (มีภาษามือ) อื่นๆ 596
13 อาชีพอิสระ (มีภาษามือ) อาชีพ 611
14 คู่มือการนวดไทย อาชีพ 1,015
15 การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 518
16 คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อื่นๆ 613
17 เคล็ดลับตำรับไทย(มีภาษามือ) อาชีพ 774
18 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน ความรู้เฉพาะความพิการ 445
19 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 1 อาชีพ 666
20 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 2 อาชีพ 534

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก