ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี ความรู้เฉพาะความพิการ 739
2 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 278
3 ศัพท์ภาษามือไทยด้านกฎหมาย (มีภาษามือ) ความรู้เฉพาะความพิการ 342
4 คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก ความรู้เฉพาะความพิการ 256
5 จิตวิทยาเพื่อครอบครัวเด็กพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 426
6 คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย ความรู้เฉพาะความพิการ 326
7 การผลิตสื่อภาพนูนและเรียนรู้และสร้างสรรค์ฺด้วยตนเอง ความรู้เฉพาะความพิการ 241
8 ภาษามือน่ารู้ ความรู้เฉพาะความพิการ 2,465
9 นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก อื่นๆ 883
10 ศีล 5 สร้างสุข (มีภาษามือ) อื่นๆ 350
11 อาชีพอิสระ (มีภาษามือ) อาชีพ 371
12 คู่มือการนวดไทย อาชีพ 522
13 การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความรู้เฉพาะความพิการ 276
14 คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อื่นๆ 407
15 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน ความรู้เฉพาะความพิการ 375
16 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 1 อาชีพ 472
17 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 2 อาชีพ 423
18 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 3 อาชีพ 360
19 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 4 อาชีพ 401
20 น้ำพักน้ำแรง แผ่นที่ 6 อาชีพ 387

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก