ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อรายการ จำนวนผู้เข้าชม
1 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1 8
2 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 2 9
3 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 3 7
4 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 4 6
5 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 5 6
6 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 6 5
7 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1-6 4,817
8 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 998
9 เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชุด หมู่บ้านช่างสังสัย 1,026
10 คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์ 759
11 เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์ 722
12 วีดิทัศน์ชุด เศรษฐศาสตร์(มีภาษามือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 875
13 สุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1) (มีภาษามือ) 717
14 คณิตศาสตร์น่ารู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "คณิตศาสตร์น่ารู้" (มีภาษามือ) 1,096
15 โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ" (มีภาษามือ) 939
16 อยู่ดีมีสุข สคช. กศน. ม. ต้น (มีภาษามือ) 657
17 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 752
18 หมวดวิชาพัฒนา สังคมและชุมชน ม. ต้น (มีภาษามือ) 1,136
19 หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 997
20 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel GAT ฉบับ1 ตอน 1 482

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก